Oppfølgingsmøte i fraværssaken

ATL og Trafikkforum har i dag vært i møte med statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet. Fokus for oss var at den obligatoriske opplæringen må bli gyldig fraværsgrunn i videregående opplæring.

fravær

Fra venstre: Torgeir Abusdal (ATL)  Statssekretær Magnus Thue - Stig Ohrvik (TF) 

Vi fikk en orientering om departementets erfaringer med fraværsgrensa så lang og fikk på nytt anledning til å legge frem vårt syn på saken. Vår tilnærming var måloppnåelse i føreropplæringen, og betydningen av at føreropplæringen kan gjennomføres i tråd med intensjonen. Det er ikke mulig å påvise hvilke konsekvenser endringer i rammevilkårene for føreropplæringen kan få etter et skoleår med skjerpede grenser for fravær i videregående skole. Det tar lang tid å påvise adferdsendring på gruppenivå. 

De ungdommene som får førerrett for bil i dag, skal kanskje være bilførere fremdeles i 2080, så det er vanskelig å si når en endring i rammevilkårene vil gi utslag på statistikken over drepte og  hardt skadde. Atferdsendring på makronivå handler dessuten ikke bare om den enkelte, men om den påvirkning den enkelte har på sine omgivelser, og som rollemodell. Endringene i føreropplæringsmodellen som fant sted i 2005 har allerede ført til merkbart lavere risiko for unge og uerfarne førere, og gruppen unge og uerfarne førere var i 2016 for første gang ikke overrepresentert i statistikken. I fjor var det menn over 46 som kom spesielt dårlig ut. De fikk førerrett på et tidspunkt hvor føreropplæring i hovedsak handlet om grunnleggende kjøreferdigheter og faktakunnskap. 

Vårt syn er at det er vanskelig å nå de overordnede målene i føreropplæringen hvis føreropplæring bare skal foregå utenom normal skoletid. Den største trusselen er såkalt intensivopplæring, som er uforenlig med dagens føreropplæringsmodell, og samferdselsdepartementets stortingsmelding om trafikksikkerhet st40 peker da også på at  føreropplæringsmodellen er et virkemiddel som har god effekt på trafikksikkerhet, men at det er et mål at føreropplæringen bør ta mer tid for å oppnå full effekt. 

Både trafikkskolene, vegdirektoratet og samferdselsdepartementet er klare på at føreropplæringen bør ta tid, ideelt sett to år, hvor den formelle føreropplæringen i hovedsak er gjennomført i løpet av det første året, slik at de unge førerne kan øve selvstendig i ett år eller mer før førerprøve. Utsettelse med å erverve førerrett fører alltid til ønske om intensivopplæring, som er uønsket med tanke på å oppnå målet om å etablere gode holdninger. 

Den formelle føreropplæringen bidrar til måloppnåelse i den generelle delen av læreplanverket. Det handler om et betydelig samfunnsansvar og opplæringen er en del av allmenndannelsen, hvor elevene får opplevelser og erfaringer som bidrar til at de lærer at deres handlinger og avgjørelser får konsekvenser for andre, og de lærer å ta ansvar for egne valg og handlinger, som uttrykt i den generelle delen i kunnskapsløftet.

ATL og Trafikkforum mener derfor at den formelle føreropplæringen ved trafikkskolene må være et supplement til opplæringen i skoleverket, og at dokumentert føreropplæring som er gjennomført i samråd med skolen må anses på linje med hjemmearbeid og prosjektoppgaver. 

Vårt mål er ikke primært unntak fra fraværsregelen, men at den formelle føreropplæringen skal være en del av skolehverdagen. Dersom dette aksepteres av departementet, vil det bety at de obligatoriske delene av føreropplæringen ikke vil gi fravær.   

Statssekretæren forsikret oss om at han hadde forståelse for vårt syn, og beklaget at kommunikasjonen fra Kunnskapsdepartementet i fjor høst ble oppfattet som en nedvurdering av føreropplæringens betydning blant trafikkskolene. Vi opplevde også å bli møtt med forståelse for at løsningen ikke er å gjennomføre føreropplæring  på ettermiddag/kveld og helg, og at intensivopplæring er direkte i strid med intensjonen i føreropplæringsmodellen. Det er derfor viktig å få elevene tidligere inn i den formelle føreropplæringen, og Kunnskapsdepartementet vil ta med seg våre innspill når de evaluerer det første skoleåret med skjerpede fravær grenser. 

Del-evalueringen av fraværsreglene vil skje etter årets skoleår er avsluttet. ATL og Trafikkforum vil derfor sende et «oppfriskningsskriv» med våre konkrete forslag til departementet medio juni. Vi ble også enige med statssekretæren om et nytt møte medio september.

Sist oppdatert